TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Czasowniki zwrotneW języku niemieckim występują tak jak i w języku polskim czasowniki zwrotne. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że:

• zaimek zwrotny sich (się) czasowników niemieckich odmienia się dla każdej osoby.

• wyróżniamy dwa typy odmiany: sich (w znaczeniu polskiego „się”) oraz sich (w znaczeniu polskiego „sobie”)


  sich (się) sich (sobie)
ich mich mir
du dich dir
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

Do czasowników zwrotnych zaliczamy m.in.:


sich waschen (myć się)
Ich wasche mich. (Myję się.)
Ich wasche mir die Hände. (Myję sobie ręce.)
sich kämmen (czesać się).
Sie kämmt sich sehr lange. (Ona czesze się bardzo długo.)
Sie kämmt sich die Haare. (Ona czesze sobie włosy
sich freuen (cieszyć się)
Ich freue mich darauf. (Ja cieszę się na to.)
sich interessieren (interesować się)
Er interessiert sich für Musik. (On interesuje się muzyką.)
sich beschäftigen (zajmować się)
Wir beschäftigen uns mit diesem Problem. (My zajmujemy się tym problemem.)
sich entschuldigen (usprawiedliwiać się, przepraszać)
Entschuldigt ihr euch? (Usprawiedliwiacie się?)

Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku polskim są zwrotne w języku niemieckim. Wymienić tu należy m.in.:

lernen (uczyć się) -> Karin lernt Tennis spielen. (Karin uczy się grać w tenisa.)
heißen (nazywać się) -> Er heißt Gregor. (On nazywa się Grzegorz.)
beginnen (zaczynać się) -> Der Unterricht beginnt. (Lekcja zaczyna się.)
enden (kończyć się) -> Dieses Wort endet auf m.(Ten wyraz kończy się na m.)
spielen (bawić się) -> Spielst du mit uns? (Bawisz się z nami?)

Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim są zwrotne w języku polskim. Wymienić tu należy m.in.:

sich setzen (siadać) -> Er setzt sich an den Tisch. (On siada do stołu.)
sich erholen (wypoczywać) -> Ich erhole mich gut im Urlaub. (Ja wypoczywam dobrze na urlopie.)
sich unterhalten (rozmawiać) -> Er hat sich mit ihr unter vier Augen unterhalten.(On rozmawiał z nią w cztery oczy.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl